Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

WSTĘP

Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002r. Nr 144 poz. 1204 z zm.) European Legacy Tours J. Kozioł wprowadza niniejszy Regulamin określający w szczególności rodzaje i zakres świadczonych usług droga elektroniczną, warunki świadczenia tych usług, w tym wymagania techniczne oraz zakazy dostarczania treści bezprawnych, politykę prywatności, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług droga elektroniczną oraz warunki przesyłania informacji handlowej i tryb postępowania reklamacyjnego. 

Rozdział 1 
Postanowienia ogólne

 1. Definicje pojęć użytych w Regulaminie:
  • Ustawa – Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. 2002r. Nr 144, poz. 1204);
  • Ogólne Rozporządzenie o ochronie danych – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych mające związek z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych osobowych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119);
  • System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie oraz zapewniający wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego;
  • Usługi świadczone drogą elektroniczną – wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie wrażliwych danych za pomocą systemów teleinformatycznych, tudzież na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego;
  • Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, w szczególności pocztę elektroniczną;
  • Usługodawca – European Legacy Tours Jolanta Kozioł, ul. Niewodniczańskiego 22i, 30-698 Kraków, NIP 945-104-88-58, REGON: 350642084 to dane rejestrowe Usługodawcy, który jest stroną umowy o świadczeniu usług będący osobą fizyczną, osobą prawną zobowiązującą się do przestrzegania niniejszego regulaminu;
  • Usługobiorca – podmiot, który zamówi świadczenie określonych usług drogą elektroniczną;
  • Specyfikacja techniczna – zbiór informacji o systemie teleinformatycznym Usługodawcy i wymaganiach technicznych niezbędnych do współpracy z tym systemem;
 2. Zamawiając usługę, Usługobiorca potwierdza, że zapoznał się z jej opisem, warunkami jej świadczenia przez Usługodawcę oraz Regulaminem oraz oświadcza, że akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu. 

Rozdział 2 
Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną

 1. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną, a w szczególności: 
  • Formularz kontaktowy;
  • Wysyłanie bezpiecznych linków do płatności online;
 2. Usługodawca świadczy również usługi na podstawie odrębnych umów, których przedmiotem jest świadczenie usług drogą elektroniczną. 

Rozdział 3
Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Usługodawca świadczy usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym regulaminie lub indywidualnej ofercie, jeśli taka została złożona i przyjęta przez Usługobiorcę.
 2. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu. 
 3. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz nie dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Usługodawcy następujących treści, które mogą:
  • Spowodować zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  • Naruszać dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 
 4. Usługobiorca ma prawo oczekiwać dostępu do pełnej funkcjonalności płatności online w każdym czasie, z wyjątkiem czasu potrzebnego na modernizację, aktualizację, konserwację lub innych zdarzeń losowych.
 5. Usługodawca zapewnia Usługobiorcom tajemnicę komunikacji zwaną „tajemnicą telekomunikacyjną”, która obejmuje informacje przekazywane w sieci Internetowej, w tym dane dotyczące i wprowadzone przez Usługobiorców tylko w obrębie systemu teleinformatycznego Usługodawcy i jedynie w przypadku, w którym informacje objęte tajemnicą telekomunikacyjną nie są jawne z zasady lub ich ujawnienie nie jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia usługi, której dotyczą. Informacje objęte tajemnicą telekomunikacyjną mogą zostać ujawnione jedynie w przypadkach określonych umową lub w obowiązujących przepisach prawa. 
 6. Informacje objęte tajemnicą telekomunikacyjną mogą być przetwarzane przez Usługodawcę jedynie wówczas, gdy przetwarzanie ich jest przedmiotem usługi świadczonej Usługobiorcom, jest niezbędne do jej prawidłowego wykonania lub nadzoru nad prawidłowym działaniem systemu teleinformatycznego Usługodawcy. 
 7. Dostęp do informacji, w tym informacji o zmianach dotyczących sposobu i zakresu świadczenia usług przez Usługodawcę oraz do informacji, których wymóg dostarczania Usługobiorcy wynika z Art. 6 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Usługodawca będzie realizował poprzez stronę WWW i  poprzez przekazywany pocztą elektroniczną informator. 
 8. Szczegółowe wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Usługodawcy są wyszczególnione w  Załączniku nr 1. 

Rozdział 4
Płatności Kartowe

 1. Akceptowane typy kart płatniczych
  • Usługodawca akceptuje następujące typy kart płatniczych: Visa, MasterCard, American Express;
  • Karty muszą być ważne i zarejestrowane na osobę dokonującą płatności.
 2. Wszystkie płatności kartowe są przetwarzane zgodnie z międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa, takimi jak PCI DSS;
 3. Transakcje mogą wymagać autoryzacji, w tym weryfikacji przez systemy 3D Secure.
 4. Klient ma prawo do zwrotu środków na tych samych warunkach, na jakich dokonano płatności.
  • W przypadku reklamacji, klient powinien postępować zgodnie z procedurą reklamacyjną określoną w Rozdziale 6 niniejszego regulaminu.
 5. Usługodawca zapewnia ochronę danych osobowych i informacji kart płatniczych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych
  • Szczegóły dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem: https://polanddmc.pl/polityka-prywatnosci/
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w warunkach płatności kartowych. Wszelkie zmiany zostaną skomunikowane użytkownikom w wyznaczonym czasie przed ich wejściem w życie.

Rozdział 5 
Warunki zawierania i rozwiązywania umów

 1. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa (np. portale rezerwacyjne, strony www) lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, usług związanych z wypoczynkiem, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
 2. Szczegółowe warunki zwrotów znajdują się w dokumencie „Polityka zwrotów i reklamacji” dostępnym pod adresem: https://polanddmc.pl/zwroty-i-reklamacje/

Rozdział 6
Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Reklamacje mogą być składane z następujących powodów: 
  • Niedotrzymania z winy Usługodawcy określonego w zawartej umowie terminu rozpoczęcia świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy;
  • Niewykonania, tudzież nienależytego wykonania usług lub wadliwego ich rozliczenia.
 2. Reklamacja musi przybrać formę pisemną pod rygorem nieważności. 
 3. Reklamację można wnieść w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym usługa miała być wykonana lub została wykonana. 
 4. Reklamacja w sprawie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi musi zawierać jej przedmiot oraz okoliczności ją uzasadniające. 
 5. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni licząc od dnia jej wniesienia. 
 6. W przypadku naruszenia warunków postępowania reklamacji, reklamacja ta może nie zostać uznana.
 7. Formularz reklamacyjny oraz Szczegółowe warunki reklamacji znajdują się w dokumencie „Polityka zwrotów i reklamacji” dostępnym pod adresem: https://polanddmc.pl/zwroty-i-reklamacje/

Rozdział 7
Postanowienia przejściowe i końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964r. nr 16, poz.93 z późniejszymi zmianami), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002r. Nr 144 poz. 1204 z zm.) oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 
 2. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu jest sąd powszechny o siedzibie odpowiedniej dla siedziby Usługodawcy, z wyłączeniem sytuacji, gdy Usługobiorcą jest konsument.  

Załącznik nr 1
Minimalne wymagania techniczne

 1. Minimalne wymagania techniczne potrzebne do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez European Legacy Tours J. Kozioł:
  • Połączenie z Internetem: 1 Mbit/sec 
  • Wtyczki do przeglądarki: Java/Flash
  • Pliki Cookies: Tak 
  • Javascript: Tak 
 2. Komfortowe wymagania techniczne potrzebne do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną: 
  • Połączenie z Internetem: 6 Mbit/sec
  • Wtyczki do przeglądarki: Java/Flash 
  • Pliki Cookiem: Tak 
  • Javascript: Tak 
Scroll to Top